Navagraha Bhasmas

Sun Ark/Madaar Stick Bhasma
Moon Palash/Moduga Stick Bhasma
Mars Khadir/Khair/Vat Stick Bhasma
Mercury Apamarga/Uttareni Stick Bhasma
Jupiter Peepal/Ashwadh Stick Bhasma
Venus Audambar/Anjeer/Doomar/Goolar/Medi Stick Bhasma
Saturn Sami/Khari Stick Bhasma
Rahu Durva/Garika/Bermuda Grass Bhasma
Ketu Kusha/Dharbe/Sacrificial Grass Bhasma
Manish Verma on FacebookManish Verma on GoogleManish Verma on TwitterManish Verma on Youtube
Manish Verma
Yogi-Astrologer in Bhopal (Vedic/KP-Nadi)

Astrological consultation is provided by phone or in person.

Leave a Reply